Soome Instituut korraldas aastatel 2019-2021 kaks koolitusprogrammi Ida-Virumaa koolijuhtidele, haridustegelastele ja õpetajatele. Koolituste eesmärk oli tõsta õpetamise ja koolielu kvaliteeti, vahendades Eestisse filosoofiat, väärtusi, metoodikaid ja kogemusi, mis on andnud häid tulemusi Soome koolides. 

„Soome haridussüsteemi alustalad ja väärtused said jälle nähtud – õpilasest lähtumine ja sotsiaal-emotsionaalne kasvatus, õpilaste tunnete ja tugevuste teadvustamine, enda suhtumise ja käitumise teadvustamine,” tõdes Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

2019. aastal viis Soome Instituut läbi oma esimese haridusprogrammi Ida-Viru koolijuhtidele. Kuus kuud kestnud programmi eesmärgiks oli tutvustada Eestis Soome kasvatusfilosoofiat ja Soome kooli parimaid kogemusi. Koolituste peateemadeks olid väärtused, nt usaldus ja avatus, ning õpilasest lähtuv õpe. Tagasiside oli ülivõrdes positiivne, osalejad kiitsid nii koolituste taset, inspireerivaid lektoreid kui ka saadud teadmiste rakendatavust igapäevases töös. Sellest innustust saanuna käivitasime 2020. aasta sügisel koolijuhtide jätkuprogrammi. 

Vajalikku algatust tõestas huvi jätkuprogrammi vastu 

Jätkuprogrammi registreerus 11 kooli Kohtla-Järvelt, Sillamäelt ning Narvast. 35 osaleja hulgas oli koolijuhte, õppejuhte, haridustehnolooge ja aineõpetajaid, kelle kaudu liikus koolitustelt saadud info edasi koolikollektiivile. Seekordsed põhiteemad oli distantsõppe korraldus,  HEV-õpilaste ja erineva emakeelega õpilaste toetamine ning kaasaegse õppe erinevad väljundid. Lisandusid koolipere vaimse tervise teemad, mis muutusid distantsõppega seoses sama tähtsaks kui metoodilised küsimused. 

Õppereisil Kagu-Soome koolidesse

Kogemuste jagamine innustab ja annab jõudu 

„Sain teada, et mured ja probleemid on igal pool sarnased.“ 

Nii koolide igapäevast tööd kui ka jätkuprogrammi algust varjutas 2020. aasta sügisel pandeemia. Osalevad koolid seisid silmitsi uute ja keeruliste väljakutsetega, alates tehnilisest võimekusest ja õppetöö korraldamisest ning lõpetades nii õpetajate kui ka õpilase motiveerituse kahanemisega. Suureks toeks hinnati tutvumist Soome olukorraga, Soome kolleegide kogemustega. Lisaks kuulasid osalejad Soome haridusmessi EDUCA ingliskeelseid ülekandeid, mis keskendusid distantsõppe kogemustele, rahvusvahelistele tulevikuvaadetele ning õpilaste toetamisele. Julgust ja lohutust andis teadmine, et oleme kõik „ühes paadis“:  koolisüsteemide erinevustest hoolimata on eri riikide koolijuhid ja õpetajad pidanud silmitsi seisma sarnaste küsimustega.  

Rõõmsad lapsed on õppetöös edukamad 

”Huvitav oli kuulata, kuidas muukeelseid õpilasi valmistatakse õppeks ette. See on hea süsteem, sest õpilastel on raskem, kui nad keeleoskuseta kohe võõrkeelsesse klassi pannakse. Eriti hea on see, et valik on vabatahtlik ja keegi ei sunni.“ 

Programmi raames käidi õppereisil Kagu-Soome koolides. Palju mõtteainest pakkus soome keele oskuseta õpilastele mõeldud ettevalmistav õpe Kotka linna Hovinsaari koolis, kus ühe õppeaasta jooksul õpetatakse Soome kolinud õpilastele intensiivselt soome keelt, et nad oleksid valmis pärast seda siirduma tavaklassidesse ning õppima koos teistega edasi juba soome keeles. 

Õppereisil toimus ka positiivse pedagoogika töötuba, kus osalejad tutvusid See the good! -meetodiga, mis keskendub õpilaste ja õpetaja tugevustele ning nende märkamisele. Positiivse pedagoogika üheks alustalaks on mõte, et rõõmsad lapsed õpivad paremini.  

Koolitusprogramm on tänaseks lõppenud, aga Soome haridusmaastikul aktuaalsete teemade tutvustamiseks on Soome Instituudi YouTube’i kanalil (link) vaadatav hulk inspireerivaid videoloenguid. Lühiloengute teemade seas on tuutor- ja tugiõpilastegevus, elamuspedagoogika ning mindfulness ehk hetkes elamise oskus. Juttu tuleb ka neuropsühhiaatriliste häiretega õppijatest, muusikapedadoogikast, VoicePilates-meetodist ning õpilasagentide tööst. Videoloengutel on eestikeelsed subtiitrid, kevade jooksul lisanduvad ka venekeelsed tekstid.

Programmi läbiviimist toetas SA Innove/Haridus- ja Noorteamet

Lisainfo: Liina Ergma (liina.ergma@finst.ee, 524 8840)