See veebileht kasutab küpsiseid.
Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.

Foto: pixabay.com
soome saarestik, suvila rannal

Soome Instituut Eestis

Tallinn

Marati 52, 11712

Põhjala tehas, sisetänava keskel

Kompressorijaama

2. korrus

tallinn@finst.ee

 

Tartu

Ülikooli 11 , 51003
E-N 12-18, R 10-16
+372 742 7319
tartu@finst.ee

Rekvisiidid

Soome-Eesti Instituudi Sihtasutuse Esindus
Nr EMTA registris 60088965
Instituut ei ole käibemaksukohuslane.

Tallinna asukohakaart

Hannele Valkeeniemi

Hannele Valkeeniemi

juhataja, Tallinn

Viia Väli

Viia Väli

administratiivjuht, Tallinn

Peep Ehasalu

Peep Ehasalu

pressiesindaja, Tallinn

Duha Elsayed

Duha Elsayed

programmijuht (kultuur), Tallinn

Liina Ergma

Liina Ergma

programmijuht (koolitus, ühiskond), Tartu

Anneli Loodus

Anneli Loodus

programmikoordinaator, Tartu

Erika Hautala

Erika Hautala

praktikant, Tartu

Nicolina Blomstedt

Nicolina Blomstedt

praktikant, Tallinn

Soome Instituut Eestis

Soome Instituudi eesmärk on Soome kunsti ja kultuuri, oskuste, teadmiste ja kodanikuühiskonna väärtuste eelarvamustevaba vahendamine Eestisse. Selle saavutamiseks osaleme kultuuri- ja koolitusalaste ürituste korraldamisel, toetame Soome kunstnike ja kultuurikorraldajate rahvusvahelist liikuvust ning soome keele õpetamist Eestis.

Instituut on osa ülemaailmsest Soome instituutide võrgustikust, kuhu kuulub 16 instituuti maailma eri paigus. Instituudi peamine rahastaja on Soome haridus- ja kultuuriministeerium. Programmitööd toetavad ka erinevad sihtasutused, koostööpartnerid ning ettevõtted.

Soome Instituut Eestis alustas Tuglase Seltsi juurde loodud infopunktina aastal 1991. Oma praegusel kujul tegutseme alates 1994. aastast.

Juhtorganid

Soome Instituudi sihtasutuse juhatus

Mikko-Olavi Seppälä, juhatuse esimees
Tatu Tuominen, juhatuse aseesimees
Pirjo Kääriäinen
Minna Jaakola
Järvi Lipasti
Mart Meri
Marika Tammeaid 

Soome Instituudi sihtasutuse asjur

Virpi Näsänen,
virpi.nasanen@apus.fi,
Kalliolinnantie 4 (1. Krs),
00140 Helsingi

Põhikiri

Soome Eesti Instituudi Sihtasutuse põhikiri

1§ Sihtasutuse nimi on Soome Eesti Instituudi Sihtasutus (Suomen Viron-instituutin säätiö – Stiftelsen för Finlands institut i Estland). Sihtasutus on registreeritud Helsingis.

2§ Sihtasutuse eesmärk on organiseerida Soome Instituudi tööd Eestis. Soome Instituudi ülesandeks on edendada Soome ja Eesti vahelist kultuurilist koostööd ning tugevdada Soome ja Eesti sidemeid kunsti, koolituse ja ühiskonna erinevates valdkondades.

3§ Sihtasutusel on õigus võtta vastu abirahasid, kingitusi ning pärandeid. Sihtasutus võib omada kinnisvara. Sihtasutus võib jagada abirahasid. Sihtasutus võib tegeleda äritegevusega oma tegevuse rahastamiseks.

4§ Sihtasutuse keeled on soome ja rootsi keel.

5§ Sihtasutuse kapital koosneb põhikapitalist, mis loovutatakse sihtasutusele seda luues, ja muudest varadest, mida omandatakse hiljem oma tegevuse käigus. Sihtasutuse finantstegevus peab olema plaanipärane. Finantstegevuse alla kuuluvad lisaks sihtasutuse tegevuses kasutatavate varade kasutamisele ka investeeringud.

6§ Sihtasutuse seadusjärgne juhtorgan on juhatus ning võimalik tegevdirektor.

7§ Sihtasutuse asju korraldab, sihtasutust esindab ja otsustusõigust omab juhatus, kuhu kuulub 5-7 liiget. Juhatuse liikmed valitakse erinevate alade asjatundjate hulgast.

Liikmed nimetatakse ja valitakse ametisse korraga kolmeks aastaks. Sama isikut võib juhatusse valida maksimaalselt kaks korda järjest. Juhatus nimetab ja täiendab end ise.

Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe ja aseesimehe üheks aastaks korraga.

8§ Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees, kui esimehel pole võimalik seda teha. Juhatus on otsustusvõimeline, kui lisaks esimehele või aseesimehele on koos vähemalt pooled juhatuse liikmed.

Juhatuse otsusena läheb kirja enim toetust saanud arvamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl, valimiste puhul otsustatakse võit loosiga.

Juhatuse koosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ja toimunud hääletused. Protokolli allkirjastavad juhatuse esimees ja üks juhatuse liige.

9§ Juhatus koguneb aastakoosolekule iga aasta märtsi- või aprillikuus. Aastakoosolekul

 • kinnitatakse juhatuse tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne;
 • kinnitatakse jooksva aasta eelarve;
 • otsustatakse liikmetele koosolekust osavõtu eest makstava hüvitise suurus;
 • valitakse audiitor ja asendusaudiitor. Mõlemad audiitorid peavad olema nõuetekohaselt akrediteeritud.

10§ Juhatusel on luba määrata töörühmi ja komisjone, mis raporteerivad juhatusele.

Juhatus kinnitab instituudi reglemendi.

Juhatus võib nimetada sihtasutusele tegevdirektori või asjuri.

Juhatus valib teised vajalikud volitatud isikud ning lepib kokku nende palkamise tingimused.

11§ Sihtasutust esindavad juhatuse esimees, tegevdirektor või juhatuse poolt selleks volitatud isikud üksinda.

12§ Sihtasutuse kontode üle otsustatakse igal kalendriaastal. Sihtasutuse majandusaruanne koos arvepidamise ja juhatuse poolt koostatud tegevusaruandega tuleb enne märtsikuu lõppu üle anda audiitoritele, kes peavad kahe nädala jooksul andma juhatusele kirjaliku hinnangu auditi käigus täheldatud asjaoludest.

Juhatus peab enne juuni lõppu toimetama Soome Patendi- ja Registrivalitsusele kinnitatud koopiad kasumiaruande ja bilansi kohta koos lisadega, bilansi väljavõtted ning tegevus – ja auditiaruanded.

13§ Otsuse käesoleva põhikirja muutmise kohta võib teha juhatuse korralisel koosolekul vähemalt ⅔ häälteenamusega.

Põhikirja muudatused peab kinnitama Soome Patendi- ja Registrivalitsus.

14§ Otsus sihtasutuse laialisaatmise kohta tuleb teha kahel järjestikusel vähemalt kolmenädalase vaheajaga peetud juhatuse koosolekul ja vähemalt ⅔ häälteenamusega juhatuse kõigi liikmete häältest.

Sihtasutuse laialisaatmiseks peab olema Soome Patendi- ja Registrivalitsuse luba. Sihtasutuse lõpetamise korral tuleb sihtasutuse varad suunata kasutamiseks sihtasutuse eesmärgile sarnaseks otstarbeks juhatuse poolt kindlaks määratud viisil.

Soome Eesti Instituudi Sihtasutuse asutajaliikmed:

 • Aamulehti-yhtymä
 • Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
 • Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
 • Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Joensuun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kirjapaino osakeyhtiö Kaleva
 • Kirkkohallitus
 • Kotkan kaupunki
 • KPMG Widery Oy Ab
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
 • Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry.
 • Opetushallitus
 • Opetusministeriö
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry.
 • Suomalaisuuden liitto ry.
 • Suomen ekonimiliitto ry. – Finlands ekonomförbund rf.
 • Suomen kirjastoseura ry. – Finlands biblioteksförening rf.
 • Suomen kotiseutuliitto ry.
 • Suomen kulttuurirahasto
 • Suomen museoliitto – Finlands museiförbund rf.
 • Suomen Opiskelija-asunnot Oy – Finlands studiebostäder Ab
 • Suomen Rehtorit ry.
 • Svenska handelhögskolan
 • Svenska Finlands Folkting
 • Svenska Folkskolans Vänner rf.
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.
 • Taideteollinen korkeakoulu
 • Tampereen teknillinen korkeakoulu
 • Tampereen yliopiston tukisäätiö
 • Teknillinen korkeakoulu
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tuglas-seura ry.
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Viro-säätiö
 • Viro-yhdistysten liitto ry.
 • Äidinkielen opettajain liitto ry.

Strateegia 2021-2023

Soome Instituudi strateegia 2021–2023

(Kinnitatud juhatuse koosolekul 14.12.2020)

1. Instituudi ülesanne

Soome Instituudi ülesanne on edendada Soome-Eesti koostööd kultuuri, kunsti, koolituse ja keeleõppe valdkonnas. Instituut kutsub ellu olulisi algatusi, kuid on samal ajal ka aktiivne taustajõud.  

2. Tegevuskeskkond

Soome ja Eesti on teineteisele olulised partnerid. Riikidevaheline suhtlus ja koostöö on Euroopa Liidus olles tihedam kui kunagi varem. Eesti ja Soome on keeleliselt ja kultuuriliselt lähedased naabrid, mis ilmneb nii igapäevases lävimises, kodanikuühiskondade aktiivses läbikäimises kui ka kultuurialases koostöös. Soome ja Eesti majandused on omavahel üha rohkem integreerunud. Võib öelda, et Lõuna-Soome ja Põhja-Eesti moodustavad ühise majanduspiirkonna. Eesti ühiskond ja majandus on viimastel aastakümnetel eriti kiirelt arenenud. Samal ajal on riikide omavaheline suhe muutunud võrdsemaks ja õppimine toimub mõlemal suunal.

3. Visioon

Instituut on soomlaste ja eestlaste vahelise koostöö edendaja ja asjatundja.

4. Missioon

Instituut vahendab Eestisse eelarvamustevabalt Soome kunsti ja kultuuri, oskusi, teadmisi ja kodanikuühiskonna väärtusi.

5. Väärtused

Võrdõiguslikkus, avatus ja multikultuursus.

6. Strateegilised rõhuasetused 

6.1 Soome keele positsiooni tugevdamine

• eesmärk: 2023. aastal õpib Eestis soome keelt 1500 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast

6.2 Laiaulatuslik soome-eesti kultuurikoostöö võimaldamine  

• instituut on silmapaistev tegutseja kultuurialase koostöö valdkonnas
• instituut on Soome kultuuriinimeste jaoks Eestist kontakte otsides peamine infoallikas 
• instituut leiab kunsti-, kultuuri- ja ühiskonna-alalt aktiivselt uusi tegijaid ja koostöövõimalusi

6.3 Soome ja Eesti vahelise kultuurialase ja ühiskondliku dialoogi tugevdamine 

• instituut koordineerib või on kaasatud igal aastal vähemalt 2-3 strateegiliselt olulises sündmuses, kus tegeldakse keskkonna- või kodanikuühiskonnateemadega
• tegutseme selle nimel, et soomlastel ja eestlastel oleks ligipääs nii soome- kui ka eestikeelsele meediale, näiteks telekanalitele

7. Töömeetodid

• tunneme ära arendamist vajavad aktuaalsed ja vajalikud teemad
• programmitööd teeme professionaalselt, kasutades ära töökollektiivi tugevusi ja luues uusi kontakte ;
• tegutseme eelarvamustevabalt ja paindlikult, võtame ka teadlikke riske
• võrgustume ulatuslikult nii Soome kui ka Eesti ühiskonnas
• tegutseme majanduslikult, sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikult

8. Mõõdikud ja hindamine

Instituudi töö tulemuslikkust hinnatakse igal aastal nii tervikuna kui ka projektipõhiselt

• sõnastades tegevuskavas eesmärgid, mida projektide kaudu ellu viime
• määrates projektidele majanduslikku tasuvust ja kvaliteeti arvesse võtvad mõõdikud

Koostööpartnerile

Soome Instituut tegutseb võrdõigusliku, avatud ja multikultuurse maailma nimel.

Me vahendame või aitame vahendada Eestisse eelarvamustevabalt Soome kunsti ja kultuuri, oskusi, teadmisi ja kodanikuühiskonna väärtusi. Tutvu toetusvõimalustega.

Jagame teavet enda ja oma partnerite tegemiste kohta instituudi kodulehel, FB-lehel (3310 järgijat mais 2020) ja Instagramis (1244 järgijat mais 2020).

 

 

Logo

Soome Instituudi logo saad alla laadida siit

Rahvusvaheliste projektide jaoks on kasutusel ka meie logo soome-, inglise- või kolmekeelsed variandid.