See veebileht kasutab küpsiseid.
Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.

Foto: pixabay.com
soome saarestik, suvila rannal

Soome Instituut Eestis

Tallinn

Tartu

Ülikooli 11 , 51003
E-N 12-18, R 10-16
+372 742 7319
tartu@finst.ee

Rekvisiidid

Soome-Eesti Instituudi Sihtasutuse Esindus
Nr EMTA registris 60088965
Instituut ei ole käibemaksukohuslane.

Anu Heinonen

Anu Heinonen

juhataja, Tallinn

Viia Väli

Viia Väli

administratiivjuht, Tallinn

Ave Anniste

Ave Anniste

pressiesindaja, Tallinn

Karoliina Korpilahti

Karoliina Korpilahti

programmijuht (kultuur), Tallinn

Liina Ergma

Liina Ergma

programmijuht (koolitus, ühiskond), Tartu

Kadri Kaljurand

Kadri Kaljurand

programmikoordinaator (lapsehoolduspuhkusel), Tartu

Heidi Iivari

Heidi Iivari

programmikoordinaator, Tartu

Veera Mononen

Veera Mononen

praktikant, Tartu

Soome Instituut Eestis

Soome Instituudi eesmärk on Soome kunsti ja kultuuri, oskuste, teadmiste ja kodanikuühiskonna väärtuste eelarvamustevaba vahendamine Eestisse. Selle saavutamiseks osaleme kultuuri- ja koolitusalaste ürituste korraldamisel, toetame Soome kunstnike ja kultuurikorraldajate rahvusvahelist liikuvust ning soome keele õpetamist Eestis.

Instituut on osa ülemaailmsest Soome instituutide võrgustikust, kuhu kuulub 17 instituuti maailma eri paigus. Instituudi peamine rahastaja on Soome haridus- ja kultuuriministeerium. Programmitööd toetavad ka erinevad sihtasutused, koostööpartnerid ning ettevõtted.

Soome Instituut Eestis alustas Tuglase Seltsi juurde loodud infopunktina aastal 1991. Oma praegusel kujul tegutseme alates 1994. aastast.

Juhtorganid

Soome Instituudi sihtasutuse juhatus

Riitta Huuhtanen, juhatuse esinaine
Minna Jaakola
Tuomo Tähtinen
Pirjo Kääriäinen
Järvi Lipasti
Mart Meri
Mikko-Olavi Seppälä

Soome Instituudi sihtasutuse asjur

Virpi Näsänen,
virpi.nasanen@apus.fi,
Kalliolinnantie 4 (1. Krs),
00140 Helsingi

Põhikiri

Soome Eesti Instituudi Sihtasutuse põhikiri

1§ Sihtasutuse nimi on Soome Eesti Instituudi Sihtasutus (Suomen Viron-instituutin säätiö – Stiftelsen för Finlands institut i Estland). Sihtasutus on registreeritud Helsingis.

2§ Sihtasutuse eesmärk on organiseerida Soome Instituudi tööd Eestis. Soome Instituudi ülesandeks on edendada Soome ja Eesti vahelist kultuurilist koostööd ning tugevdada Soome ja Eesti sidemeid kunsti, koolituse ja ühiskonna erinevates valdkondades.

3§ Sihtasutusel on õigus võtta vastu abirahasid, kingitusi ning pärandeid. Sihtasutus võib omada kinnisvara. Sihtasutus võib jagada abirahasid. Sihtasutus võib tegeleda äritegevusega oma tegevuse rahastamiseks.

4§ Sihtasutuse keeled on soome ja rootsi keel.

5§ Sihtasutuse kapital koosneb põhikapitalist, mis loovutatakse sihtasutusele seda luues, ja muudest varadest, mida omandatakse hiljem oma tegevuse käigus. Sihtasutuse finantstegevus peab olema plaanipärane. Finantstegevuse alla kuuluvad lisaks sihtasutuse tegevuses kasutatavate varade kasutamisele ka investeeringud.

6§ Sihtasutuse seadusjärgne juhtorgan on juhatus ning võimalik tegevdirektor.

7§ Sihtasutuse asju korraldab, sihtasutust esindab ja otsustusõigust omab juhatus, kuhu kuulub 5-7 liiget. Juhatuse liikmed valitakse erinevate alade asjatundjate hulgast.

Liikmed nimetatakse ja valitakse ametisse korraga kolmeks aastaks. Sama isikut võib juhatusse valida maksimaalselt kaks korda järjest. Juhatus nimetab ja täiendab end ise.

Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe ja aseesimehe üheks aastaks korraga.

8§ Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees, kui esimehel pole võimalik seda teha. Juhatus on otsustusvõimeline, kui lisaks esimehele või aseesimehele on koos vähemalt pooled juhatuse liikmed.

Juhatuse otsusena läheb kirja enim toetust saanud arvamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl, valimiste puhul otsustatakse võit loosiga.

Juhatuse koosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ja toimunud hääletused. Protokolli allkirjastavad juhatuse esimees ja üks juhatuse liige.

9§ Juhatus koguneb aastakoosolekule iga aasta märtsi- või aprillikuus. Aastakoosolekul

 • kinnitatakse juhatuse tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne;
 • kinnitatakse jooksva aasta eelarve;
 • otsustatakse liikmetele koosolekust osavõtu eest makstava hüvitise suurus;
 • valitakse audiitor ja asendusaudiitor. Mõlemad audiitorid peavad olema nõuetekohaselt akrediteeritud.

10§ Juhatusel on luba määrata töörühmi ja komisjone, mis raporteerivad juhatusele.

Juhatus kinnitab instituudi reglemendi.

Juhatus võib nimetada sihtasutusele tegevdirektori või asjuri.

Juhatus valib teised vajalikud volitatud isikud ning lepib kokku nende palkamise tingimused.

11§ Sihtasutust esindavad juhatuse esimees, tegevdirektor või juhatuse poolt selleks volitatud isikud üksinda.

12§ Sihtasutuse kontode üle otsustatakse igal kalendriaastal. Sihtasutuse majandusaruanne koos arvepidamise ja juhatuse poolt koostatud tegevusaruandega tuleb enne märtsikuu lõppu üle anda audiitoritele, kes peavad kahe nädala jooksul andma juhatusele kirjaliku hinnangu auditi käigus täheldatud asjaoludest.

Juhatus peab enne juuni lõppu toimetama Soome Patendi- ja Registrivalitsusele kinnitatud koopiad kasumiaruande ja bilansi kohta koos lisadega, bilansi väljavõtted ning tegevus – ja auditiaruanded.

13§ Otsuse käesoleva põhikirja muutmise kohta võib teha juhatuse korralisel koosolekul vähemalt ⅔ häälteenamusega.

Põhikirja muudatused peab kinnitama Soome Patendi- ja Registrivalitsus.

14§ Otsus sihtasutuse laialisaatmise kohta tuleb teha kahel järjestikusel vähemalt kolmenädalase vaheajaga peetud juhatuse koosolekul ja vähemalt ⅔ häälteenamusega juhatuse kõigi liikmete häältest.

Sihtasutuse laialisaatmiseks peab olema Soome Patendi- ja Registrivalitsuse luba. Sihtasutuse lõpetamise korral tuleb sihtasutuse varad suunata kasutamiseks sihtasutuse eesmärgile sarnaseks otstarbeks juhatuse poolt kindlaks määratud viisil.

Soome Eesti Instituudi Sihtasutuse asutajaliikmed:

 • Aamulehti-yhtymä
 • Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
 • Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
 • Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Joensuun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kirjapaino osakeyhtiö Kaleva
 • Kirkkohallitus
 • Kotkan kaupunki
 • KPMG Widery Oy Ab
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
 • Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry.
 • Opetushallitus
 • Opetusministeriö
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry.
 • Suomalaisuuden liitto ry.
 • Suomen ekonimiliitto ry. – Finlands ekonomförbund rf.
 • Suomen kirjastoseura ry. – Finlands biblioteksförening rf.
 • Suomen kotiseutuliitto ry.
 • Suomen kulttuurirahasto
 • Suomen museoliitto – Finlands museiförbund rf.
 • Suomen Opiskelija-asunnot Oy – Finlands studiebostäder Ab
 • Suomen Rehtorit ry.
 • Svenska handelhögskolan
 • Svenska Finlands Folkting
 • Svenska Folkskolans Vänner rf.
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.
 • Taideteollinen korkeakoulu
 • Tampereen teknillinen korkeakoulu
 • Tampereen yliopiston tukisäätiö
 • Teknillinen korkeakoulu
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tuglas-seura ry.
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Viro-säätiö
 • Viro-yhdistysten liitto ry.
 • Äidinkielen opettajain liitto ry.

Strateegia 2018-2020

Ülesanne

Soome Instituudi ülesanne on edendada Soome ja Eesti vahelist kultuurilist koostööd ning tugevdada Soome ja Eesti vahelisi sidemeid kultuuri ja koolituse valdkonnas. Instituut kutsub ellu olulisi algatusi, kuid on samal ajal ka aktiivne taustajõud.

Tegevuskeskkond

Eesti on keeleliselt ja kultuuriliselt Soome lähim naaber ja tähtis majanduspartner. Eesti ühiskond ja majandus on arenenud väga kiiresti ning Eesti samastub sageli meelsasti Soomega. Soome ja Eesti on alati teinud tihedat kultuurilist koostööd. Mõlema riigi 100. aastapäeva tähistamine tugevdas suhteid veelgi nii riiklikul kui ka tavakodanike tasandil.

Visioon

Instituut viib ellu olulisi muutusi ning tegutseb Soome ja Eesti vahelise koostöö asjatundjana.

Missioon

Instituut vahendab Eestisse eelarvamustevabalt Soome kunsti ja kultuuri, oskusi, teadmisi ja kodanikuühiskonna väärtusi.

Väärtused

Võrdõiguslikkus, avatus ja multikultuursus.

Strateegilised rõhuasetused

 • Tunda ära uuenduslikud ja aktuaalsed teemad ning sündmused Eesti ühiskonnas ja organiseerida nende raames koostööd;
 • muuta programmitöö rahvusvahelisemaks ning otsida partnereid naaberriikidest ja instituudi võrgustikust;
 • tugevdada instituudi rolli kultuurikoostöö asjatundjana.

Töömeetodid

 • Tunneme ära arendamist vajavad aktuaalsed ja vajalikud teemad;
 • programmitööd teeme professionaalselt ja uusi kontakte luues;
 • tegutseme eelarvamustevabalt ja paindlikult, võtame ka teadlikke riske;
 • võrgustume ulatuslikult nii Soome kui ka Eesti ühiskonnas;
 • tegutseme majanduslikult stabiilselt;
 • kasutame ära töökollektiivi professionaalsust;
 • oleme sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikud.

Tulemuslikkus ja hindamine

Instituudi töö tulemuslikkust hinnatakse igal aastal nii tervikuna kui ka projektipõhiselt,

 • sõnastades tegevuskavas projektide eesmärgid;
 • hinnates projekte kokkulepitud hindamiskriteeriumitest lähtudes.

Koostööpartnerile

Soome Instituut tegutseb võrdõigusliku, avatud ja multikultuurse maailma nimel.

Me vahendame või aitame vahendada Eestisse eelarvamustevabalt Soome kunsti ja kultuuri, oskusi, teadmisi ja kodanikuühiskonna väärtusi. Tutvu toetusvõimalustega.

Jagame teavet enda ja oma partnerite tegemiste kohta instituudi kodulehel, FB-lehel (3310 järgijat mais 2020) ja Instagramis (1244 järgijat mais 2020).