Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond toetab Eestis tehtavat eesti ja teiste soome-ugri keelte teemalisi uurimistöid ning soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Abirahaga ei toetata bakalaureuse- ega magistriõpinguid. Fondi taotlusvooru Eestis korraldab Soome Instituut.

Kokku eraldab fond 2017. aastal eraisikutele abirahasid 7200 eurot.

Taotluste esitamine jaanuaris, otsused märtsis

Taotluste esitamise periood on 1.-31.1.2017. Abiraha taotletakse vastaval veebilehel

Veebilehe juhised on soome ja ingliskeelsed, kuid taotluse ja lisad võib saata eestikeelsena. Enne ankeedi täitmist tuleb registreeruda Kordelini võrguteenuse kasutajaks.

Hea taotlusega käivad kaasas ka seda täiendavad lisad, nagu

  • teenistuskäik (mainida ainult taotletava uurimusega seotud tööd)
  • tööplaan
  • eelarve (kui taotlejaks on töörühm).

Lisad peavad olema PDF-vormis. Lisasid ega avaldusi ei tohi saata meili ega posti teel.

Valik

Ettepanekud abirahade ja preemiate saajatest teeb kolleegium, kuhu kuuluvad neli sihtasutuse poolt määratud esindajat. Lõpliku otsuse abirahasaajate osas teeb Alfred Kordelini sihtasutuse juhatus.


Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond on loodud aastal 1994. Alfred Kordelini sihtasutus võib vastu võtta fondile tehtavaid annetusi.