Soome Instituudi strateegia 2018–2020

Soome Instituudi strateegia aastateks 2018–2020 

Ülesanne

Soome Instituudi ülesanne on edendada Soome ja Eesti vahelist kultuurilist koostööd ning tugevdada Soome ja Eesti vahelisi sidemeid kultuuri ja koolituse valdkonnas. Instituut kutsub ellu olulisi algatusi, kuid on samal ajal ka aktiivne taustajõud.

Tegevuskeskkond

Eesti on keeleliselt ja kultuuriliselt Soome lähim naaber ja tähtis majanduspartner. Eesti ühiskond ja majandus on arenenud väga kiiresti ning Eesti samastub sageli meelsasti Soomega. Soome ja Eesti on alati teinud tihedat kultuurilist koostööd. Mõlema riigi 100. aastapäeva tähistamine tugevdas suhteid veelgi nii riiklikul kui ka tavakodanike tasandil.

Visioon

Instituut viib ellu olulisi muutusi ning tegutseb Soome ja Eesti vahelise koostöö asjatundjana.

Missioon

Instituut vahendab Eestisse eelarvamustevabalt Soome kunsti ja kultuuri, oskusi, teadmisi ja kodanikuühiskonna väärtusi.

Väärtushinnangud

Võrdõiguslikkus, avatus ja multikultuursus.

Strateegilised rõhuasetused

 • Tunda ära uuenduslikud ja aktuaalsed teemad ning sündmused Eesti ühiskonnas ja organiseerida nende raames koostööd;
 • muuta programmitöö rahvusvahelisemaks ning otsida partnereid naaberriikidest ja instituudi võrgustikust;
 • tugevdada instituudi rolli kultuurikoostöö asjatundjana.

Töömeetodid

 • Tuntakse ära arendamist vajavad aktuaalsed ja vajalikud teemad;
 • programmitööd tehakse professionaalselt ja uusi kontakte luues;
 • tegutsetakse eelarvamustevabalt ja paindlikult, võetakse ka teadlikke riske;
 • võrgustutakse ulatuslikult nii Soome kui ka Eesti ühiskonnas;
 • tegutsetakse majanduslikult stabiilselt;
 • kasutatakse ära töökollektiivi professionaalsust;
 • ollakse sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikud.

Tulemuslikkus ja hindamine

Instituudi töö tulemuslikkust hinnatakse igal aastal nii tervikuna kui ka projektipõhiselt,

 • sõnastades tegevuskavas projektide eesmärgid;
 • hinnates projekte kokkulepitud hindamiskriteeriumitest lähtudes.