Põhikiri

Soome Eesti Instituudi Sihtasutuse põhikiri

Sihtasutuse nimi on Soome Eesti Instituudi Sihtasutus (Suomen Viron-instituutin säätiö – Stiftelsen för Finlands institut i Estland). Sihtasutus on registreeritud Helsingis.

Sihtasutuse eesmärk on organiseerida Soome Instituudi tööd Eestis. Soome Instituudi ülesandeks on edendada Soome ja Eesti vahelist kultuurilist koostööd ning tugevdada Soome ja Eesti sidemeid kunsti, koolituse ja ühiskonna erinevates valdkondades.

Sihtasutusel on õigus võtta vastu abirahasid, kingitusi ning pärandeid.

Sihtasutus võib omada kinnisvara.

Sihtasutus võib jagada abirahasid.

Sihtasutus võib tegeleda äritegevusega oma tegevuse rahastamiseks.

Sihtasutuse keeled on soome ja rootsi keel.

Sihtasutuse kapital koosneb põhikapitalist, mis loovutatakse sihtasutusele seda luues, ja muudest varadest, mida omandatakse hiljem oma tegevuse käigus.

Sihtasutuse finantstegevus peab olema plaanipärane. Finantstegevuse alla kuuluvad lisaks sihtasutuse tegevuses kasutatavate varade kasutamisele ka investeeringud.

Sihtasutuse seadusjärgne juhtorgan on juhatus ning võimalik tegevdirektor.

Sihtasutuse asju korraldab, sihtasutust esindab ja otsustusõigust omab juhatus, kuhu kuulub 5-7 liiget. Juhatuse liikmed valitakse erinevate alade asjatundjate hulgast.

Liikmed nimetatakse ja valitakse ametisse korraga kolmeks aastaks. Sama isikut võib juhatusse valida maksimaalselt kaks korda järjest. Juhatus nimetab ja täiendab end ise.

Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe ja aseesimehe üheks aastaks korraga.

Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees, kui esimehel pole võimalik seda teha. Juhatus on otsustusvõimeline, kui lisaks esimehele või aseesimehele on koos vähemalt pooled juhatuse liikmed.

Juhatuse otsusena läheb kirja enim toetust saanud arvamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl, valimiste puhul otsustatakse võit loosiga.

Juhatuse koosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ja toimunud hääletused. Protokolli allkirjastavad juhatuse esimees ja üks juhatuse liige.

Juhatus koguneb aastakoosolekule iga aasta märtsi- või aprillikuus. Aastakoosolekul

  • kinnitatakse juhatuse tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne;
  • kinnitatakse jooksva aasta eelarve;
  • otsustatakse liikmetele koosolekust osavõtu eest makstava hüvitise suurus;
  • valitakse audiitor ja asendusaudiitor. Mõlemad audiitorid peavad olema nõuetekohaselt akrediteeritud.

10§ Juhatusel on luba määrata töörühmi ja komisjone, mis raporteerivad juhatusele.

Juhatus kinnitab instituudi reglemendi.

Juhatus võib nimetada sihtasutusele tegevdirektori või asjuri.

Juhatus valib teised vajalikud volitatud isikud ning lepib kokku nende palkamise tingimused.

11§ Sihtasutust esindavad juhatuse esimees, tegevdirektor või juhatuse poolt selleks volitatud isikud üksinda.

12§ Sihtasutuse kontode üle otsustatakse igal kalendriaastal. Sihtasutuse majandusaruanne koos arvepidamise ja juhatuse poolt koostatud tegevusaruandega tuleb enne märtsikuu lõppu üle anda audiitoritele, kes peavad kahe nädala jooksul andma juhatusele kirjaliku hinnangu auditi käigus täheldatud asjaoludest.

Juhatus peab enne juuni lõppu toimetama Soome Patendi- ja Registrivalitsusele kinnitatud koopiad kasumiaruande ja bilansi kohta koos lisadega, bilansi väljavõtted ning tegevus – ja auditiaruanded.

13§ Otsuse käesoleva põhikirja muutmise kohta võib teha juhatuse korralisel koosolekul vähemalt ⅔ häälteenamusega.

Põhikirja muudatused peab kinnitama Soome Patendi- ja Registrivalitsus.

14§ Otsus sihtasutuse laialisaatmise kohta tuleb teha kahel järjestikusel vähemalt kolmenädalase vaheajaga peetud juhatuse koosolekul ja vähemalt ⅔ häälteenamusega juhatuse kõigi liikmete häältest.

Sihtasutuse laialisaatmiseks peab olema Soome Patendi- ja Registrivalitsuse luba. Sihtasutuse lõpetamise korral tuleb sihtasutuse varad suunata kasutamiseks sihtasutuse eesmärgile sarnaseks otstarbeks juhatuse poolt kindlaks määratud viisil.

 

Soome Eesti Instituudi Sihtasutuse asutajaliikmed:

Aamulehti-yhtymä

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulu

Helsingin yliopisto

Joensuun yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Kirjapaino osakeyhtiö Kaleva

Kirkkohallitus

Kotkan kaupunki

KPMG Widery Oy Ab

Lapin yliopisto

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetushallitus

Opetusministeriö

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry.

Suomalaisuuden liitto ry.

Suomen ekonimiliitto ry. – Finlands ekonomförbund rf.

Suomen kirjastoseura ry. – Finlands biblioteksförening rf.

Suomen kotiseutuliitto ry.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen museoliitto – Finlands museiförbund rf.

Suomen Opiskelija-asunnot Oy – Finlands studiebostäder Ab

Suomen Rehtorit ry.

Svenska handelhögskolan

Svenska Finlands Folkting

Svenska Folkskolans Vänner rf.

Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.

Taideteollinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Tampereen yliopiston tukisäätiö

Teknillinen korkeakoulu

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Tuglas-seura ry.

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Viro-säätiö

Viro-yhdistysten liitto ry.

Äidinkielen opettajain liitto ry.