Suomen Viron-instituutin säätiön säännöt

Säätiön nimi on Suomen Viron-instituutin säätiö – Stiftelsen för Finlands institut i Estland. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Suomen Viron-instituuttia. Instituutin tehtävä on edistää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä sekä vahvistaa Suomen ja Viron yhteyksiä taiteen, koulutuksen ja yhteiskunnan eri aloilla.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.
Säätiö voi myöntää apurahoja.
Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintansa rahoittaiseksi.

Säätiön kielet ovat suomi ja ruotsi.

Säätiön omaisuutena on peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutetaan, ja muut varat, jotka se sen jälkeen vastaanottaa.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta.

Säätiön lakimääräisiä toimielimiä ovat hallitus ja mahdollinen toimitusjohtaja.

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu 5–7 jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat monipuolista asiantuntijuutta.

Jäsenet nimetään ja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kaksi kertaa peräkkäin. Hallitus nimittää ja täydentää itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota hallituksen jäsenten enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja toinen hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maalis-huhtikuussa. Vuosikokouksessa
 – Vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
-  Päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
 – Määrätään jäsenten kokouspalkkioiden suuruus
 – Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava KHT-tilintarkastajia.

10§ Hallitus on oikeutettu asettamaan työryhmiä ja valiokuntia, jotka raportoivat hallitukselle.
Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt.
Hallitus voi nimetä säätiölle toimitusjohtajan tai asiamiehen.
Hallitus valitsee muut tarpeelliset toimihenkilöt ja sopii heidän palkkauksestaan.

11§ Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt yksin.

12§ Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava ennen maaliskuun loppua tilintarkastajille, joiden on kahden viikon kuluessa annettava hallitukselle kirjallisena lausunto tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.

Hallituksen on ennen kesäkuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

13§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallituksen varsinaisessa kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.
Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

14§ Päätös säätiön purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä hallituksen kokouksessa, vähintään 2/3 äänten enemmistöllä hallituksen kaikista jäsenistä.

Säätiön purkamiseen on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen suostumus. Purettaessa säätiölle kertyneet varat on osoitettava säätiön tarkoitusta lähellä olevaan käyttöön hallituksen päättämällä tavalla.

Suomen Viron-instituutin perustajajäsenet:

Aamulehti-yhtymä
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Joensuun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kirjapaino osakeyhtiö Kaleva
Kirkkohallitus
Kotkan kaupunki
KPMG Widery Oy Ab
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry.
Opetushallitus
Opetusministeriö
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry.
Suomalaisuuden liitto ry.
Suomen ekonimiliitto ry. – Finlands ekonomförbund rf.
Suomen kirjastoseura ry. – Finlands biblioteksförening rf.
Suomen kotiseutuliitto ry.
Suomen kulttuurirahasto
Suomen museoliitto – Finlands museiförbund rf.
Suomen Opiskelija-asunnot Oy – Finlands studiebostäder Ab
Suomen Rehtorit ry.
Svenska handelhögskolan
Svenska Finlands Folkting
Svenska Folkskolans Vänner rf.
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.
Taideteollinen korkeakoulu
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Tampereen yliopiston tukisäätiö
Teknillinen korkeakoulu
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tuglas-seura ry.
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Viro-säätiö
Viro-yhdistysten liitto ry.
Äidinkielen opettajain liitto ry.